Dvoukolky Ninebot Mini

Ninebot je určen pro jezdce od 6 let. Osoby mladší 16 let mohou jezdit pod dohledem rodičů nebo jiné dospělé osoby. 

Ninebot nesmí používat:

osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek

osoby nemocné, které se nesmí fyzicky namáhat

osoby, které mají problém s rovnováhou nebo motorikou

těhotné ženy

osoby s hmotností nad 100 kg a výškou nad 200 cm

 

Při jízdě je nutné:

- nosit vždy helmu

- pozorně sledovat cestu a pohybovat se mimo oblast s velkým výskytem osob

- nesedat na řídící tyč 

- být vhodně oblečen (doporučujeme sportovní oděv a boty s pevnou podrážkou)

- při překonávání překážek ( např. obrubníků) je nutné z dvoukolky sestoupit  

- věnovat se plně řízení. Během jízdy se nesmí pít, žvýkat, kouřit, jíst, fotografovat

  ani telefonovat, či dělat činnosti, které by odváděly pozornost

     Osoby, které se jízdy účastní, jsou povinny dbát pokynů obsluhujícího personálu. Zejména dbát na bezpečnost svou a ostatních návštěvníků. Při nerespektování těchto pokynů je provozovatel oprávněn odebrat takové osobě Ninebot bez nároku na vrácení zaplacené částky.

     Před každou jízdou si zákazník zakoupí lístek na baru, který pak předá obsluhujícímu personálu a podepíše prohlášení, že se seznámil s provozním a půjčovním řádem pro dvoukolky Ninebot, s pravidly jízdy a pravidly pro jejich ovládání. 

     Provozovatel je povinen předat zákazníkovi Ninebot v řádném technickém stavu a seznámit ho s obsluhou. Zákazník je povinen vrátit dvoukolku obsluhujícímu personálu ve stavu, v jakém ji převzal. V případě poškození je povinen zaplatit vzniklou škodu. Zákazník, nebo jeho zákonný zástupce je  zodpovědný za veškeré škody na zdraví a majetku způsobené jeho činností sobě, provozovateli nebo třetím osobám.

 

V Otrokovicích dne 1.5.2020                        

  Ing. Jan Páleník

                                                                  jednatel společnosti

 

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150 – POLICIE 158 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

TÍSŇOVÉ  VOLÁNÍ/SOS   112