MOTOROVÁ ČTYŘKOLKA

MOTOROVÁ ČTYŘKOLKA

Bezpečnostní pokyny :

Vozidlo může řídit dospělá osoba, nebo osoba starší 12 let v doprovodu dospělé osoby nebo instruktora. Spolujezdec musí být starší 12 let, při jízdě se musí držet madel a chodidla mít položené na podlaze. Vozidlo je určeno maximálně pro jednoho spolujezdce. Je nutné dodržovat, aby mezi vrchem helmy účastníka a stropem kabiny nebo rámu nebylo méně než 5 cm.

Řidič i spolujezdec musí mít helmu a řádně zapnuté bezpečnostní pásy. Při jízdě používejte boční sítě a chrániče.

Řidič je povinen přizpůsobit rychlost jízdy svým zkušenostem, terénu a typu vozidla.

Účastníkům je zakázáno požívat před jízdou a během jízdy alkoholické nápoje a jiné návykové látky.

Je zakázáno prudce točit volantem, jezdit ve svazích,dělat smyky, skoky a jiné kaskadérské prvky.

Práva a povinnosti provozovatele :

Provozovatel je povinen seznámit zákazníka s provozním a půjčovním řádem. Zákazníkem je vždy osoba starší 18-ti let, která si vozidlo půjčuje.

Provozovatel je povinen zákazníkovi zapůjčené vozidlo předat v řádném technickém stavu a seznámit ho s obsluhou zapůjčeného vozidla.

Provozovatel je povinen dbát na dodržování bezpečnosti.

Provozovatel seznámí zákazníka s místem, které je vyhrazeno pro jízdu vozidlem. Důrazně upozorňujeme zákazníky, že pozemek určený pro jízdu vozidlem se nachází mimo oplocený areál a z tohoto důvodu není možné zamezit vstupu cizích osob popř. zvířat na tento pozemek. Vstup na dráhu je povolen pouze se souhlasem obsluhujícího personálu.

Provozovatel je povinen dbát, aby nedošlo k přetěžování vozidla. Maximální zatížení je 136 kg.

Provozovatel upozornil návštěvníky na nebezpečí vzniku majetkové i nemajetkové škody. Každé poškození vozidla, jakákoliv nehoda a odcizení vozidla musí být nahlášeno provozovateli. Vozidla nejsou havarijně pojištěna. Veškeré škody, které zákazník způsobí, uhradí provozovateli do maximálně 14 dnů od škodní události na účet pronajímatele nebo v hotovosti. O poškození sepíše provozovatel neodkladně protokol, který podepíše provozovatel i zákazník.

V případě porušení půjčovního řádu zákazníkem je možno vozidlo okamžitě odebrat bez náhrady a předchozího upozornění, s čímž zákazník souhlasí. A současně zákazník hradí veškeré případné škody a náklady.

Všechna vozidla jsou vybavena vyhledávačem GPS proti odcizení. V případě odcizení vozidla zákazníkem tento hradí veškeré náklady spojené s vyhledáváním vozidla.

Práva a povinnosti zákazníka:

Zákazník a osoby, které se účastní atrakce jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu. Zejména dbát o bezpečnost svou a ostatních účastníků.

Zákazník je povinen vrátit vozidlo ve stejném stavu, jak je převzal. V případě poškození je zákazník povinen zaplatit vzniklou škodu. Zákazník je odpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušením podmínek půjčovny.

V případě defektu nebo proražení pneumatiky hradí škodu zákazník dle ceníku.

Závěrečné ustanovení:

Veškeré škody na zdraví a majetku zákazníka, jakož i třetích osob, vzniklé v souvislosti se zapůjčenou věcí jdou k tíži zákazníka.

Před zapůjčením stroje je zákazník povinen předložit průkaz totožnosti, zaplatit za půjčení vozidla a podepsat prohlášení, že se seznámil s provozním a půjčovním řádem a souhlasí s jeho podmínkami. Zákazník souhlasí se zpracováváním osobních údajů pro účely zapůjčení vozidla.

Osobní údaje budou zpracovávány dle Nařízení GDPR a archivovány po dobu nezbytně nutnou.

V Otrokovicích dne 1.5.2020

Ing. Jan Páleník

jednatel společnosti

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150 - POLICIE 158 - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS 112