LANOVÉ CENTRUM

LANOVÉ CENTRUM

Vážení a milí návštěvníci lanového centra Otrokovice,

zaplacením vstupného na lanové překážky či vstupného na skok POWERFAN a týmový Big Swing současně akceptujete také podmínky provozního řádu lanového centra v Otrokovicích a bezpečnostní zásady pro skoky POWERFAN a týmový Big Swing.

Před zakoupením vstupného se tedy s těmito podmínkami řádně seznamte!

PROVOZNÍ ŘÁD

Vstup do areálu lanového centra je možný pouze v provozní době a po zakoupení vstupenky.
Informace o otevírací době a platných cenách jsou vyvěšeny na informační tabuli lanového centra a také na naší internetové stránce www.lanacek-otrokovice,cz

Dodržujte prosím otevírací dobu a pokyny našeho personálu týkající se ukončení provozu v lanovém centru. Každý nepovolený vstup a krádež budou ohlášeny na policii.

V celém areálu je zakázáno

 • Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat omamné látky
 • Vstupovat se zvířaty (možné po dohodě s obsluhou)
 • Jakkoliv manipulovat s vybavením a zařízením areálu
 • Poškozovat a ničit vybavení a zařízení areálu

Všechny atrakce a jejich části smí být užívány jen v souladu s jejich určením při současném dodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí obsluhujícího personálu.

Vstup na překážky lanového centra je možný pouze v pevné sportovní obuvi a vhodném oblečení. Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček či šňůrek u triček a mikin, z prstýnků, velkých náušnic, náramků a řetízků, které můžou zapříčinit zranění, či může dojít k jejich zničení či ztrátě. Současně doporučujeme odstranit obsah z kapes oděvů.

Nezletilí smí navštěvovat lanové centrum jen v doprovodu rodičů či jiné dospělé osoby. Rodiče a doprovázející osoby jsou povinni na své děti dohlížet a nesou odpovědnost za škody způsobené dětmi ostatním návštěvníkům centra či za škody na majetku provozovatele, vznikla-li nedodržením provozního řádu a bezpečnostních pokynů.

Při používání lanového centra platí zásada pečlivého a ohleduplného zacházení. Návštěvníci jsou povinni dodržovat zásady slušného chování, udržovat pořádek a čistotu a nevnášet do areálu žádné ostré či nebezpečné předměty. Do prostoru lanových překážek a skoků nesmí být vnášeny obaly ze skla a porcelánu a je přísně zakázáno vnášet zde jakékoliv jídlo a pití. Platí zde přísný zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a omamných látek a platí zde i zákaz žvýkání.

Každý účastník je povinen neprodleně informovat provozovatele o výskytu poškození na jakékoliv části zařízení či vzniku jiné závady, omezující provoz nebo ohrožující bezpečnost osob.

V případě nerespektování zásad a zákazů uvedených v provozním řádu je provozovatel oprávněn takovou osobu z lanového centra vykázat bez vrácení vstupného.

Všeobecný provoz lanového centra může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z tohoto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí.

Věci vnesené do prostor lanového centra nenechávejte odložené bez dozoru. Vystavujete se nebezpečí jejich zcizení. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za ztrátu či odcizení věcí vnesených do prostor lanového centra.

Provozovatel lanového centra nenese odpovědnost za škodu vzniklou na oděvech návštěvnků parku, či dalších předmětech vlastněných účastníky parku např.smůlou ze stromů, oděrem o překážku apod.

Upozornění na sjednané pojištění:

 • Odpovědnosti provozovatele : ANO
 • Pojištění zaměstnance lanového centra z titulu odpovědnosti : ANO
 • Úrazové pojištění klientů : NE

Dětské lanové centrum obsahuje :

 • 1 okruh dětských lanových překážek se záchytnými sítěmi
 • Skok POWERFAN a týmový Big Swing

Lezení na dětských lanových překážkách se NEDOPORUČUJE a u skoku POWERFAN a týmového Big Swing se NESMÍ účastnit :

 • Těhotné ženy
 • Osoby se srdeční vadou
 • Osoby, které prodělaly poranění páteře
 • Osoby, kterým to neumožňuje jejich aktuální zdravotní stav

Šplhání po vnějších částech překážek a záchytných sítí je zakázáno!

Okruh dětských lanových překážek se záchytnými sítěmi

Okruh se skládá z patnácti lanových překážek, které jsou řazeny za sebou a tvoří dráhu o jednom vstupu a jenom výstupu.

Dětské lanové překážky se záchytnými sítěmi jsou určeny dětem ve věku od 3 do 11 let.

Povolený počet návštěvníku okruhu je maximálně :

 • 10 účastníků na jedné překážce
 • 10 účastníků na jedné plošině - domečku
 • 1 účastník na skluzavce

Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků. Z tohoto důvodu je pak nutno počítat s čekací dobou.

Bezpečnost účastníků je zajištěna záchytnými sítěmi instalovanými buď jako součást překážky a nebo pod překážkou. V případě pádu z překážky bude účastník zachycen bezpečnostní sítí, ve které zůstane a po ní opatrně dojde k některé z plošinek - domečku, vyleze na ni a pokračuje dále v překonávání překážek. Sítě JSOU určeny pro zachycení pány a NE pro lezení v nich.

Pohyb v dětských lanových překážkách je na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném bezpečném stavu. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za dohled nad dětmi v lanových překážkách. Nezletilí mohou lanové překážky navštívit jen pod dohledem dospělé osoby. Odpovědnost za děti po celou dobu návštěvy lanového centra nesou jejich rodiče či dospělá doprovázející osoba.

Účastníci jsou povinni:

 • Dodržovat směr lezení lanových překážek, což je směrem od překážky "Panamské mostky" po překážku "Lanovka"
 • Nevstupovat na překážku v případě pádu jiného účastníka do záchytné sítě překážky

Skok POWERFAN a týmový Big Swing

Jedná se o dvě opravdu adrenalinové atrakce, které se nesmí v žádném případě používat bez obsluhujícího personálu a bez úvazků určených k jištění!

Minimální délka programu je 10 minut a průběh atrakce se skládá z :

 • Oblékání úvazku
 • Vysvětlení a popis průběhu skoku
 • Samotné absolvování skoku


Skok POWERFAN a týmový Big Swing mohou absolvovat osoby s hmotností od 20 kg do 120 kg.

Osoby mladší 18 let se smí atrakcí zúčastnit jen s předchozím souhlasem zákonného zástupce.

Atrakci skok POWERFAN a týmový Big Swing nelze používat současně ! V prostoru může být maximálně buď 1 účastník na skoku POWERFAN a nebo 1 či 2 účastníci týmového BIG Swingu.

Provozovatel lanového centra nepřebírá u skoku POWERFAN odpovědnost za schopnost účastníka rozhodnout se k seskoku. Každý účastník absolvující tuto atrakci se jí účastní dobrovolně na základě svého rozhodnutí. Účastník je povinen zvážit si zda má dostatečné psychické a fyzické schopnosti k jejímu absolvování. Pokud účastník vyleze na jakoukoliv úroveň věže seskoku, je povinen sám z této seskočit či slézt. Provozovatel není schopen z důvodu technického řešení atrakce účastníka vlastními prostředky přesunout z věže dolů. Pokud z jakéhokoliv důvodu tedy účastník sám z věže neseskočí či nesleze, je provozovatel oprávněn toto zajistit prostřednictvím třetí osoby a to na náklady účastníka. Účastník je pak povinen tyto náklady uhradit v celém jejich vzniklém rozsahu.

Účastníci programu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti při pohybu ve výšce a to především :

 • Řídit se pokyny obsluhy lanového centra
 • Používat osobní ochranné prostředky (OOP) provozovatele lanového centra
 • Dlouhé vlasy stáhnout vzadu do drdolu či culíku, který se schová pod pevně uchycenou pokrývku hlavy či jiný oděv tak, aby nedošlo k jejich zachycení do kladky
 • Zvolit vhodné oblečení a obutí, kdy zakázáno je volné oblečení, šály, šátky, kravaty a dále boty na podpatku či nazouváky

Nedodržením bezpečnostních pravidel vzniká nebezpečí pádu a vážného zranění !

Provozovatel lanového centra:

EKOREGIONAL, s.r.o.

tř. Tomáše Bati 1661, 765 02 Otrokovice

IČ: 60716932

Dodavatel lanového centra:

Project Outdoor, s.r.o.

Návrhy a realizace lanových center

Na Střelnici 48, Olomouc

IČ: 26797631

www.lanovacentra.eu

Dětské lanové centrum Otrokovice bylo vybudováno v dubnu 2014 v souladu s ČSN EN 15567-1:2012.

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150 - POLICIE 158 - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS 112

V Otrokovicích dne 14.7.2014

Ing. Jan Páleník

jednatel společnosti